Simon's Town, South Africa - Polarsteps

Astrid's visit to Simon's Town in South Africa
  1. South Afrika
  2. Simon's Town