Shetskiy, Kazakhstan - Polarsteps

Els's visit to Shetskiy in Kazakhstan
  1. ElsPlofhoek
  2. Dictatour 2019
  3. Shetskiy