Laguna Negra, Bolivia - Polarsteps

Ishan's visit to Laguna Negra in Bolivia
  1. Peru 🇵🇪 + Bolivia 🇧🇴
  2. Laguna Negra