Shanghai, China - Polarsteps

Jan's visit to Shanghai in China
  1. China en Japan
  2. Shanghai