Souk Al Bahar, United Arab Emirates - Polarsteps

Leslie's visit to Souk Al Bahar in United Arab Emirates
  1. Abu Dhabi & Dubai
  2. Souk Al Bahar