Rodney, New Zealand - Polarsteps

Nadav's visit to Rodney in New Zealand
  1. ניו זילנד + אוסטרליה
  2. Rodney