Smederevo City, Serbia - Polarsteps

Natan's visit to Smederevo City in Serbia
  1. Cycling East to China (hopefully)
  2. Smederevo City