Setagaya, Japan - Polarsteps

Peter Paul's visit to Setagaya in Japan
  1. Japan and United Arab Emirates 2010
  2. Setagaya