J. F. Kennedy Luchthaven, Verenigde Staten - Polarsteps

Hey! Ho! Off to Florida I go! (Via Charlotte)
  1. East America
  2. J. F. Kennedy Luchthaven