Houston, United States - Polarsteps

First stop in Houston, TX. View from hotel toward Downtown.
  1. Texas USA
  2. Houston