Lysebotn, Norway - Polarsteps

Jelmer's visit to Lysebotn in Norway
  1. jelmer
  2. Sailing in Scandinavia
  3. Lysebotn